BẢNG HỌC PHÍ
CƠ SỞ 127A BÙI THỊ XUÂN

Lớp cá nhân: Hình thức lớp 1 thầy 1 trò.

Thời gian buổi học 45 phút/ buổi
Học phí cho một khóa học 3.300.000/ 12 buổi

 

Thời gian buổi học 60 phút/ buổi
Học phí cho một khóa học 3.900.000/ 12 buổi

 

Lớp tập thế 2: Hình thức lớp học 2 học viên.

Thời gian buổi học 60 phút/ buổi
Học phí cho một khóa học 2.700.000/ 12 buổi

 

Lớp tập thể: Hình thức lớp học 3 học viên.

Thời gian buổi học 60 phút/ buổi
Học phí cho một khóa học 2.100.000/ 12 buổi

 

Lớp Master –  Ôn thi – Chọn thầy cô giáo.

Thời gian buổi học 45 phút/ buổi
Học phí cho một khóa học 4.200.000/ 12 buổi

 

Thời gian buổi học 60 phút/ buổi
Học phí cho một khóa học 4.800.000/ 12 buổi

 

Lớp Violin Master – Giảng viên Trần Mạnh Hùng

Thời gian buổi học 45 phút/ buổi
Học phí cho một khóa học 4.800.000/ 12 buổi

 

CƠ SỞ B39 PHỐ TRÚC – ECOPARK

Lớp cá nhân: Hình thức lớp 1 thầy 1 trò – 60 phút.

Thời gian buổi học 60 phút/ buổi
Học phí cho một khóa học 3.900.000/ 12 buổi

 

Lớp tập thể 2: Hình thức lớp học 2 học viên.

Thời gian buổi học 60 phút/ buổi
Học phí cho một khóa học 3.000.000/ 12 buổi

 

Lớp tập thể 3: Hình thức lớp học 3 học viên.

Thời gian buổi học 60 phút/ buổi
Học phí cho một khóa học 2.700.000/ 12 buổi

 

Lớp Cảm thụ âm nhạc

Thời gian buổi học 60 phút/ buổi
Học phí cho một khóa học 2.100.000/ 12 buổi

 

Lớp Nhảy hiện đại

Thời gian buổi học 60 phút/ buổi
Học phí cho một khóa học 1.200.000/ 12 buổi