Bảng học phí

BẢNG HỌC PHÍ NĂM HỌC 2022
CƠ SỞ BÙI THỊ XUÂN

Lớp tập thể: Hình thức lớp học 3 học viên.
 
Thời gian buổi học 60 phút/ buổi
Học phí cho một khóa học 2.100.000/ 12 buổi 
 
Lớp tập thế 2: Hình thức lớp học 2 học viên.
 
Thời gian buổi học 60 phút/ buổi
Học phí cho một khóa học 2.700.000/ 12 buổi
 
Lớp cá nhân: Hình thức lớp 1 thầy 1 trò.
 
Thời gian buổi học 45 phút/ buổi
Học phí cho một khóa học 3.300.000/ 12 buổi
 
Thời gian buổi học 60 phút/ buổi
Học phí cho một khóa học 3.900.000/ 12 buổi
 
Lớp Master -  Ôn thi – Chọn thầy cô giáo.
 
Thời gian buổi học 45 phút/ buổi
Học phí cho một khóa học 4.200.000/ 12 buổi
 
Thời gian buổi học 60 phút/ buổi
Học phí cho một khóa học 4.800.000/ 12 buổi
 
CƠ SỞ ECOPARK
 
Lớp tập thể 3: Hình thức lớp học 3 học viên.
 
Thời gian buổi học 60 phút/ buổi
Học phí cho một khóa học 2.700.000/ 12 buổi
 
Lớp tập thế 2: Hình thức lớp học 2 học viên.
 
Thời gian buổi học 60 phút/ buổi
Học phí cho một khóa học 3.000.000/ 12 buổi

Lớp cá nhân: Hình thức lớp 1 thầy 1 trò – 60 phút.
 
Thời gian buổi học 60 phút/ buổi
Học phí cho một khóa học 3.900.000/ 12 buổi
Tags:
#Đăng ký nhân thông tin
Đăng ký nhận tin